DOSTAWA WODY
- Gospodarstwa domowe - 4,85 zł/m3,
- Pozostali odbiorcy - 4,92 zł/m3,
- Gmina, na cele określone w art.22 ustawy - 4,98 zł/m3.
Do podanych stawek netto zostanie doliczony podatek VAT.
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
- Gospodarstwa domowe - 7,38 zł/m3,
- Pozostali odbiorcy - 7,38zł /m3.
Do podanych stawek netto zostanie doliczony podatek VAT.
Opinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Zakładu Wodociągów i Kanalizacjiw Jaworze (ZWiK) jest określony w statucie- w szczególności dotyczy on:

 1. Utrzymanie i eksploatacja miejskiego systemu wodociągowego oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zasadach i w granicach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego.
 3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Jawora, podłączonych do systemu wodociągowego ZWiK na podstawie zawartych umów o dostawę wody.
 4. Odbiór ścieków sanitarnych i przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczania.
 5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Jawora podłączonych do miejskiego systemu kanalizacyjnego na podstawie zawartych umów o odbiór ścieków.
 6. Prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami z tytułu realizacji usług wymienionych w punktach od 2 do 5.
 7. Prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w ramach posiadanych funduszy.
 8. Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zakładu, dokonywanie odbiorów technicznych, zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
 10. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, informuje że w dniu 25.04.2024 nastąpiła awaria sieci wodociągowej, co może skutkować obniżeniem ciśnienia wody lub chwilowymi przerwami w jej dostępności na terenie Jawora. Za wszelkie utrudnienia przepraszają Wykonawca prac oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze. Dokładamy starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność sieci.
O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Zakładu Wodociągów i Kanalizacjiw Jaworze (ZWiK) jest określony w statucie- w szczególności dotyczy on:

 1. Utrzymanie i eksploatacja miejskiego systemu wodociągowego oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zasadach i w granicach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego.
 3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Jawora, podłączonych do systemu wodociągowego ZWiK na podstawie zawartych umów o dostawę wody.
 4. Odbiór ścieków sanitarnych i przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczania.
 5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Jawora podłączonych do miejskiego systemu kanalizacyjnego na podstawie zawartych umów o odbiór ścieków.
 6. Prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami z tytułu realizacji usług wymienionych w punktach od 2 do 5.
 7. Prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w ramach posiadanych funduszy.
 8. Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zakładu, dokonywanie odbiorów technicznych, zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
 10. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.

Tu jesteśmy
Zdjęcia