DOSTAWA WODY
3,53 zł/m3
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
4,40 zł/m3
Opinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Zakładu Wodociągów i Kanalizacjiw Jaworze (ZWiK) jest określony w statucie- w szczególności dotyczy on:

 1. Utrzymanie i eksploatacja miejskiego systemu wodociągowego oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zasadach i w granicach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego.
 3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Jawora, podłączonych do systemu wodociągowego ZWiK na podstawie zawartych umów o dostawę wody.
 4. Odbiór ścieków sanitarnych i przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczania.
 5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Jawora podłączonych do miejskiego systemu kanalizacyjnego na podstawie zawartych umów o odbiór ścieków.
 6. Prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami z tytułu realizacji usług wymienionych w punktach od 2 do 5.
 7. Prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w ramach posiadanych funduszy.
 8. Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zakładu, dokonywanie odbiorów technicznych, zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
 10. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze informuje, iż w związku z koniecznością  przeprowadzenia prac w obrębie ul. Moniuszki w dniu

19.08.2021r. (czwartek) w godzinach 8:00-15:00
mogą wystąpić braki w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

Prosimy o zabezpieczenie wody do celów sanitarno- bytowych na czas prowadzenia prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Zakładu Wodociągów i Kanalizacjiw Jaworze (ZWiK) jest określony w statucie- w szczególności dotyczy on:

 1. Utrzymanie i eksploatacja miejskiego systemu wodociągowego oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zasadach i w granicach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego.
 3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Jawora, podłączonych do systemu wodociągowego ZWiK na podstawie zawartych umów o dostawę wody.
 4. Odbiór ścieków sanitarnych i przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczania.
 5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Jawora podłączonych do miejskiego systemu kanalizacyjnego na podstawie zawartych umów o odbiór ścieków.
 6. Prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami z tytułu realizacji usług wymienionych w punktach od 2 do 5.
 7. Prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w ramach posiadanych funduszy.
 8. Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zakładu, dokonywanie odbiorów technicznych, zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
 10. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.

Tu jesteśmy
Zdjęcia